Curriculum Vitae

Numele meu este FLORIAN RADU GHEORGHE, și sunt avocat în Baroul Bihor începând cu anul 2004, dată de la care mi-am desfășurat activitatea în cadrul cabinetului individual de avocatură.

Domeniul meu de expertiză îl constituie cu precădere dreptul civil și dreptul comercial, domenii în care activez ca lector universitar în învățământul superior.

Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume: Florian, Radu-Gheorghe
Adresă(e): Ap. 4, Nr.22, str. Roman Ciorogariu, 410017, mun. Oradea, România
Telefon(oane): (0040) 259 450 494 Mobil:- 0743 – 139 080
Fax(uri): (0040) 259 450 494
E-mail(uri): raduflorian@rdslink.ro
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 16.08.1979
Locul naşterii: Mun. Oradea, jud. Bihor
Sex: Masculin

Experienţa profesională

Perioada Februarie 2007 – prezent
• Lector Universitar
• Director al Editurii Universităţii AGORA
• Secretar de redacţie al AGORA International Journal of Juridical Sciences. (2007), www.juridicaljournal.univagora.ro, C.N.C.S.I.S. B +, indexată în B.D.I
• Predarea cursurilor la disciplinele: Drept civil. partea generală și Persoanele; Drept comercial; Dreptul comerțului internațional – la ciclu licenţă;

Perioada Octombrie 2007 – iulie 2015
• Dreptul muncii
• Drept civil. Drepturi reale. obligațiile
• Drept civil. Partea generală și Persoanele
• Drept de procedură civilă
• Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept.
• Studii postuniversitare

Perioada 2004 – prezent
Avocat în cadrul Baroului Bihor
Reprezentarea justiţiabililor în faţa instanţelor de judecată, acordarea de consultanţă juridică
Perioada 2005 – prezent
Mediator autorizat în cadrul Centrului de Mediere Oradea
Soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, consultanţă de specialitate

Perioada Octombrie 2004 – februarie 2007
• Asistent universitar
• Director al Editurii Universităţii AGORA
• Secretar de redacţie al revistei Universităţii AGORA – AGORA STUDII
• Susţinerea orelor de seminar la disciplinele Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor; Drept procesual civil
• Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Catedra de Drept

Perioada 1 octombrie 2003- 01 martie 2005
• Absolvent al studiilor de masterat la Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept, specilaizarea Drept privat;
• Dreptul muncii
• Drept comunitar
• Drept civil. Contracte speciale
• Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
• Drept comercial
• Universitatea “din Oradea, Facultatea de Şiinţe Juridice
• Centrul de Formare şi Perfecţionare Iaşi

Perioada Octombrie 2002 – octombrie 2004
• Asistent universitar
• Secretar de redacţie al revistei Universităţii AGORA – AGORA STUDII
• Susţinerea orelor de seminar la disciplinele Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor; Drept procesual civil
• Fundația AGORA – Universitatea AGORA, Piaţa Tineretului, Nr.8, Oradea, România (www.univagora.ro)
• Facultatea de Ştiinţe Juridice, Catedra de Drept

Perioada 1997-2001
• Licenţiat în ştiinţe juridice, diplomă de absolvire
• Discipline din domeniul drept privat
• Discipline din domeniul drept public
• Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Specializarea Drept;
• Ciclu de învăţământ licenţă

Limba(i) maternă(e)
-Română
•Înţelegere Vorbire Scriere
•Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
-Engleză
•C1 Utilizator independent
•Nivel european (*) (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
• Dinamism
• Flexibilitate
• Aptitudini pentru munca în echipă
• Adaptabilitate
• Implicare în vederea atingerii obiectivelor

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Microsoft Office: Word, Power Point, Internet Explorer

Alte competenţe şi aptitudini
• Permis de conducere cat. B

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini artistice

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere